PROFILPROFILEDAS PROFIL

Budova, ve které se BANCO Casino nachází, je lokalizována na historicky významné hranici mezi Starým a Novým městem. V ulici, která je dle současného měřítka hodnocená v pořadí jako 18. ze všech nejdražších ulic světa, co se týká pronájmu veškerých ploch v rámci ní.

Vzhledem k tomu, že poloha je situována v samém srdci Prahy, budovy a ulice v okolí pamatují příběhy, které jsou hluboce zakořeněné v historii města.

Zničení opevnění města a naplnění hradní příkopy předurčilo budoucí důležitost ulice Na Příkopě. K její významnosti značně přispělo i sjednocení Prahy v roce 1784. Do té doby byla tato oblast periferií obou měst. Během 19. století bylo na Příkopech vystavěno mnoho důležitých komerčních budov a ke konci století se staly vysoko frekventovaným městským bullevardem.

Z druhé strany stojí proti Myslbecké výstavbě honosné budovy pojmenované jako „Ovocný Trh“. Ovocný Trh byl po staletí největší a nejpodstatnější oblastí Prahy, protože byl součástí nejrozsáhlejšího trhu. Avšak výstavba Nosticovo divadla (dnes pojmenované jako „Stavovské divadlo“) přerušila vzájemně propojený systém tržišť, čímž se Ovocný Trh separoval od dění na Staroměstském náměstí. Časem se vytvořilo kolem Ovocného Trhu extra náměstí.

4
The building that houses Banco Casino is located is located on the historically significant border between the Old and New Town. The street, which is in accordance with the current rating scale in order as the 18th of the most expensive street in the world in terms of any lease areas within it.

Given that the site is situated in the heart of Prague, buildings and streets in the area remember the stories that are deeply rooted in history.

Destruction of the city walls and filling the moat predetermined future importance of street prikope. For its significance greatly contributed unification of Prague in 1784. Until then, the area was peripheral to both cities. During the 19th century Príkopy important commercial buildings and at the end of the century had become a highly frequented city bullevardem.

On the other side stands against Myslbecké construction of palatial buildings named as the “Fruit Market”. Fruit Market was for centuries the largest and most important areas of Prague because it was part of the most extensive market. However, construction Nosticovo Theatre (today known as “The Estates Theatre”) interrupted the interconnected system markets, thus Fruit Market, separated themselves from the events in the Old Town Square. Over time, created around the fruit market extra square.

4
Das Gebäude in dem sich das BANCO Casino befindet, ist auf einer historisch wichtigen Grenze zwischen der Altstadt und der Neustadt (Staré město und Nové město). In der Strasse, die nach dem derzeit gültigen Massstab den 18. Platz belegt in der Auflistung der teuersten Strassen der Welt, was die Mieten betrift. Der Standort des Casinos lieg im Herzen von Prag und die Gebäude und Strassen in der Umgebung haben eine geschichtliche Vergangenheit, die in der Historie der Stadt einen festen Platz haben.

Die Zerstörung der Festung und die Füllung des Stadtgrabens, hat die Wichtigkeit der Strasse Na Příkopě (Auf dem Graben) vorgegeben. Zu ihrer Bedeutung hat massgeblich auch die Vereinigung von Prag im Jahre 1784 beigetragen. Bis zu dieser Zeit war dieser Bereich ein Vorort von den beiden Stadtteilen. Im Laufe des 19. Jahrhunderts wurden in der Strasse Na Přikopech viele neue wichtige Gewerbebauten erbaut. Am Ende des Jahrhunderts wurde die Strasse zu einem hoch frequentierten Boulevard.

Auf der anderen Seite steht der herrliche Myslbeck-Bau der sich “Obstmarkt” nennt. Der Obstmarkt war für Jahrhunderte der grösste und wichtigste Bereich von Prag, weil er ein Teil des grössten Stadtmarktes war. Aber das erbauen des Nostico Theaters (Heute “Stavovské Theater” genannt) hatte das Verbindungssystemes der Märkte unterbrochen und deshalb wurde der Obstmarkt von dem Geschehen auf dem Altstadtplatz abgetrennt. Mit der Zeit ist um den Obstmarkt ein eigener Stadtplatz entstanden.

4