VIDEOLOTERIJNÍ TERMINÁLYVIDEO LOTTERY TERMINALLOTTO-TERMINALS

6
VLT je jedním typem hracích automatů což je zpravidla elektronické zařízení, na kterém lze za peníze provozovat hry, typicky montované do vysoké stojící skříně s displejem a ovládacími prvky na čelní stěně. Dnes jsou nejčastější tzv. výherní hrací automaty, které umožňují hrát hazardní hry s možností peněžní výhry.

V praxi se můžeme setkat se třemi základními druhy výherních automatů, tedy klasickými mechanickými VHP, dále pak s automaty digitálními (většinou s dotykovou LCD obrazovkou) a nakonec s VLT, tedy výherními loterijními terminály.

Jsou hráči, kteří by nikdy nesedli k jinému než mechanickému automatu, naopak existují i lidé, kteří považují mechanické automaty za zastaralé a nehrají je.

V případě VHP výherní hrací přístroj “mechanického automatu” jsou nejdůležitější součásti stroje kotouče (dle typu tři až pět), které se po stisknutí tlačítka otáčejí a po určitém časovém úseku se kotouče “zaseknou”. Pokud je zaznamenána kombinace symbolů (tři stejné symboly v řadě vodorovně nebo dle úhlopříčky) je hráči připsána výhra podle hodnoty symbolů. S násobením vsázek se násobí výhra. Otáčení kotoučů vyvolává u hráče dojem rulety, ale jejich zastavení v určité pozici je řízeno softwarem automatu a hráčem je jen iniciováno. Software automatu je nastaveno podle všeobecných podmínek (zákonů a vyhlášek) tak, že pro výhry musí být vyčleněno určité procento ze sázek. V případě LCD automatů je princip v podstatě stejný, jen je v nabídce více her a automat je možná trochu více uživatelsky přívětivý.

Konečně VLT (výherní loterijní terminál) je podobný jako LCD automat, jen je propojen do širší sítě a většinou se na něm dá hrát pouze s vyššími sázkami. Další rozdíl mezi VLT a obyčejnými automaty je právní, z provozu VLT totiž plynou zisky pouze Ministerstvu financí, ne obcím jako je to u obyčejných automatů.

6
VLT is one type of slot machines which is usually an electronic device on which to run the game for money, typically mounted high standing cabinets with display and operating elements on the front wall. Today, the most common slot machines that allow you to gamble with cash prizes.

In practice, we meet three basic types of slot machines, a classic mechanical slot machine, then with digital machines (mostly LCD with touch screen) and finally with the VLT, thus winning lottery terminals.

They are players who would never hit it off for other than mechanical machine, on the other hand there are people who believe that mechanical machines obsolete and do not play them.

In the case of VHP gaming machine “mechanical machine” are the most important parts of the machine blade (according to the three to five) that after pressing the turn and after a certain time the wheels “stuck”. If the observed combinations of symbols (three identical symbols in a row horizontally or diagonal by) the player is credited win according to the value of symbols. S is multiplied by multiplying batches win. Rotation of the disc causes the player the impression of roulette, but they stop at a certain position is controlled by software and slot machine player is only initiated. Software PLC is set according to the general conditions (laws and regulations) so that the prize must be allocated a certain percentage of bets. In the case of LCD controllers principle is basically the same, but the menu is more games and slot machine is perhaps a little more user friendly.

Finally VLT (winning lottery terminal) is similar to the LCD machine, is connected to a wider network and mostly on it can only play with higher stakes. Another difference between ordinary and VLT machines is legal, the VLT operation is profiting only the Ministry of Finance, not to municipalities as it is with ordinary machines.

6
Lotto- Terminals (LT) ist einer der Grundtypen von Spielautomaten. Das sind in der Regel Geräte, mit denen man Spiele für Geld spielen kann. Typischerweise sind sie in hohen schrankähnlichen Boxen eingebaut. Das Display und die Steuerelemente sind auf der Stirnseite. Unter den Spielautomaten sind die meistverbreiteten Geräte die, mit denem man Geld gewinnen kann. Die heissen Geldspielautomaten.

Heutzutage existieren drei Grundtypen von Spielautomaten: klassische mechanische Spielautomaten, digitale Spielautomaten (meistens mit Touch Screen monitor) und schliesslich sogenannte Lotto-Terminals (LT).

Es gibt Spieler, die sich nie zu einem anderen Spielautomaten, als zu einem mechanischen Spielautomaten setzen würden. Anderseits gibt es Spieler, die diese mechanischen Spielautomaten veraltet finden und sie nicht benutzen.

Bei den mechanischen Spielautomaten sind die wichtigsten Teile die Rädchen (je nach Typ drei bis fünf), die sich nach dem betätigen der Taste drehen und nach einiger Zeit stehen bleiben. Wenn eine gewinnbringende Symbolkombination (drei gleiche Symbole in einer Reihe: horizontal oder diagonal) angezeigt wird, wird dem Spieler der diesbezügliche Gewinn zugeschrieben. Mit der Multiplikation des Einsatzes wird auch der Gewinn multipliziert. Das drehen der Rädchen erweckt im Spieler das Gefühl des Roulettespieles. Das drehen wird durch den Spieler ausgelöst. Das stoppen der Rädchen in einer entsprechenden Position, wird durch eine Software gesteuert. Die Software des Spielautomaten ist nach den allgemeinen Bedingungen (Gesetze und Verordnungen) eingestellt, so dass ein bestimmter Anteil der Einsätze zu Gewinnen führt. Bei den digitalen Spielautomaten ist das Princip grundsätzlich gleich. Es gibt nur mehr Spiele im Angebot und der Spielautomat ist etwass benutzerfreundlicher.

Der letzte Grundtyp von Spielautomaten ist das sogenannte Lotto-Terminal. Es ist ähnlich wie ein digitaler Spielautomat, nur ist es in ein breiteres Netz eingebunden und man kann es nur mit grösseren Geldsummen benutzen. Der nächste Unterschied zwischen dem Lotto-Terminal und den gewöhnlichen Spielautomaten ist, dass aus dem Betreiben des Lotto-Terminals die Einnahmen ins Finanzministerium fliessen und nicht zu den Gemeinden, wie bei den herkömmlichen Spielautomaten.