BANCO POKER

Cílem hry je získat lepší karetní kombinaci, než dealer. Každý hráč musí před zahájením hry vsadit sázku ANTE. Následně dealer rozdá všem účastníkům hry pět karet obrázkem dolů. Pouze jedna z pěti dealerových karet je obrázkem nahoru. Každý hráč může, po zaplacení poplatku rovnajícího částce vsazené na ANTE, vyměnit jednu kartu. Hráč se rozhodne, zda bude ve hře pokračovat. V případě, že hráč pokračuje ve hře, musí na políčko BET vsadit dvojnásobek jeho sázky na ANTE. Pokud host nechce ve hře pokračovat, prohrává sázku na ANTE a odevzdá karty dealerovi. Aby se dealer kvalifikoval do hry, musí mít minimálně karetní kombinaci Eso a Král.

Minimální sázka na ANTE: 100,- Kč / 5,- EUR
Maximální sázka na ANTE: 3.000,- Kč / 100,- EUR

12

The goal is to get better cards, the dealer’s hand. Each player must bet before the game ANTE bet. Then the dealer deals out all the participants play five cards face down. Only one of the five dealer’s cards is face up. Each player may, upon payment of a fee equal to that amount wagered on the ante, to replace one card. The player decides whether to continue play. If the player continues to play on the field bet BET doubled its bet on the ANTE. If the guest does not want the game to continue losing bet on the ANTE and surrender the card dealer. In order to qualify for the games dealer must have at least a card of Ace and King.

The minimum bet on the ANTE: 100, – CZK / 5, – EUR
Maximum bet on the ANTE: 3.000, – CZK / 100, – EUR

12

Das Ziel des Spieles ist es eine bessere Kartenkombination als der Kartendealer zu erhalten. Jeder Spieler muss vor dem Spiel einen ANTE Einsatz machen. Danach verteilt der Kartendealer jedem Spieler 5 Karten mit dem Bild nach unten. Nur eine der 5 Karten des Kartendealers liegt mit dem Bild nach oben. Jeder Spieler kann nach der Einzahlung des Einsatzes der dem ANTE Einsatz entspricht eine Karte austauschen. Der Spieler entscheidet ob er das Spiel fortsetzt. Falls er das Spiel fortsetzt, muss er auf das Feld BET den doppelten ANTE Einsatz einsetzen. Falls der Spieler das Spiel nicht fortsetzen möchte, verliert er den ANTE Einsatz und muss die Karten dem Kartendealer abgeben. Der Kartendealer muss eine minimale Kartenkombination bestehend aus Ass und König haben, um sich für das Spiel zu qalifizieren.

Minimaler ANTE Einsatz: 100,- CZK / 5,- EUR
Maximaler ANTE Einsatz: 3.000,- CZK / 100,- EUR

12